گروه تولیدی و صنعتی کیانی

تولید کننده انواع بطری / ظروف پلاستیکی

گروه تولیدی و صنعتی کیانی

آماده ارائه خدمات تولید قالب های مهمان

نصب اپلیکیشن

گروه تولیدی و صنعتی کیانی

دانلود اپلیکیشن

طراحی وب سایت توسط اکسس باز

گروه بندی محصولات تولیدی

به تفکیک حجم بطری و ظروف پلاستیکی

بطری / ظروف با حجم کمتر از یک لیتر

در این صفحه از سایت شما میتوانید کلیه بطری و ظروف پلاستیکی با حجم کمتر از یک لیتر را مشاهده فرمایید

بطری / ظروف پلاستیکی کمتر از یک لیتری

نمایش

بطری / ظروف با حجم  یک لیتر

در این صفحه از سایت شما میتوانید کلیه بطری و ظروف پلاستیکی با حجم یک لیتر را مشاهده فرمایید

بطری / ظروف پلاستیکی یک لیتری

نمایش

بطری / ظروف با حجم  دو لیتر

در این صفحه از سایت شما میتوانید کلیه بطری و ظروف پلاستیکی با حجم دو لیتر را مشاهده فرمایید

بطری / ظروف پلاستیکی دو لیتری

نمایش

بطری / ظروف با حجم  سه لیتر

در این صفحه از سایت شما میتوانید کلیه بطری و ظروف پلاستیکی با حجم سه لیتر را مشاهده فرمایید

بطری / ظروف پلاستیکی سه لیتری

نمایش

بطری / ظروف با حجم  چهار لیتر

در این صفحه از سایت شما میتوانید کلیه بطری و ظروف پلاستیکی با حجم چهار لیتر را مشاهده فرمایید

بطری / ظروف پلاستیکی چهار لیتری

نمایش

بطری / ظروف با حجم  پنج لیتر

در این صفحه از سایت شما میتوانید کلیه بطری و ظروف پلاستیکی با حجم پنج لیتر را مشاهده فرمایید

بطری / ظروف پلاستیکی پنج لیتری

نمایش

بطری / ظروف با حجم  هفت لیتر

در این صفحه از سایت شما میتوانید کلیه بطری و ظروف پلاستیکی با حجم هفت لیتر را مشاهده فرمایید

بطری / ظروف پلاستیکی هفت لیتری

نمایش

بطری / ظروف با حجم  هشت الی هجده لیتر

در این صفحه از سایت شما میتوانید کلیه بطری و ظروف پلاستیکی با حجم هشت الی هجده لیتر را مشاهده فرمایید

بطری / ظروف پلاستیکی هشت الی هجده لیتری

نمایش

بطری / ظروف با حجم  بیست الی سی لیتر

در این صفحه از سایت شما میتوانید کلیه بطری و ظروف پلاستیکی با حجم بیست الی سی لیتر را مشاهده فرمایید

بطری / ظروف پلاستیکی بیست الی سی لیتری

نمایش